Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
public:systeemi_johdanto [2020/03/08 16:30]
miceroy [Lähteet]
public:systeemi_johdanto [2020/03/09 05:51]
miceroy [Varianssi kontrollin alaisuudessa]
Line 156: Line 156:
 ### Varianssi kontrollin alaisuudessa ### Varianssi kontrollin alaisuudessa
  
-Jos ajatellaan sääntöä/​sopimusta jonkinlaisena "​keskiarvona"​ tai ideaalina, niin silloin kaikki näiden sääntöjen puitteissa tapahtuva on varianssia tämän keskiarvon ympärillä. Tällaista sääntöä/​sopimusta voidaan myös sanoa eräänlaiseksi invarianssiksi,​ eli asiaksi, joka pysyy muuttumattomana vaikka muu asia sen ympärillä muuttuu.+Jos ajatellaan sääntöä/​sopimusta jonkinlaisena "​keskiarvona"​ tai ideaalina, niin silloin kaikki näiden sääntöjen puitteissa tapahtuva on varianssia tämän keskiarvon ympärillä. Tällaista sääntöä/​sopimusta voidaan myös sanoa eräänlaiseksi invarianssiksi,​ eli asiaksi, joka pysyy muuttumattomana vaikka muu asia sen ympärillä muuttuu. Tämä invarianssi sitten aiheutta sen, että systeemin osaset ovat jonkinlaisessa koheesiossa keskenään.
  
 Hyvänä esimerkkinä voitaisiin pitää esimerkiksi YK:n laatimien ihmisoikeuksien tapauksessa "​Oikeus opetukseen"​ on määritelty,​ muttei sitä miten tämä pitää käytännössä toteuttaa. Tässä esimerkissä muuttumaton asia on "​oikeus opetukseen"​ ja muuttuvana asiana on esim. maksullinen vai maksuton koulutus, joka on voitu toteuttaa erilailla eri maissa. Hyvänä esimerkkinä voitaisiin pitää esimerkiksi YK:n laatimien ihmisoikeuksien tapauksessa "​Oikeus opetukseen"​ on määritelty,​ muttei sitä miten tämä pitää käytännössä toteuttaa. Tässä esimerkissä muuttumaton asia on "​oikeus opetukseen"​ ja muuttuvana asiana on esim. maksullinen vai maksuton koulutus, joka on voitu toteuttaa erilailla eri maissa.